Privacybeleid

Volleybal Vereniging Oosterboer Volleybal Vereniging Oosterboer, gevestigd aan Gerard ter Borchstraat 47, 7944 GM Meppel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Secretariaat

Gerard ter Borchstraat 47

7944 GM Meppel

0610350874

Persoonsgegevens die wij verwerken

Volleybal Vereniging Oosterboer verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via oosterboervv@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Volleybal Vereniging Oosterboer verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling 
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

Volleybal Vereniging Oosterboer neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Volleybal Vereniging Oosterboer) tussen zit. Volleybal Vereniging Oosterboer gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

ProgrammaWaarvoor?Door wie?Waar?Risico
ExcelLedenadministratieWordt alleen gebruikt door secretariaat voor de ledenadministratie. VVO gebruikt hiervoor geen online toolGoogle DriveGoogle is alleen toegankelijk voor geautoriseerde personen.
De ledenlijst is alleen toegankelijk voor secretariaat.
WordPressVersturen lid informatieAutomatischLid informatie wordt via Google mail verstuurd naar het e-mail adres van de VVOGegevens worden versleuteld verstuurd.
DatumprikkerUitnodigingen voor evenementen en feestenhttps://www.datumprikker.nl/Alleen e-mail adres wordt gebruikt om te mailen naar de leden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Volleybal Vereniging Oosterboer bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

GegevensBewaartermijnReden
NaamgegevensMax. 1 jaar na beëindiging lidmaatschapIn verband met teruggave van tenue als lid heeft opgezegd en heeft deelgenomen aan de stadscompetitie.
AdresgegevensMax. 1 jaar na beëindiging lidmaatschapIn verband met teruggave van tenue als lid heeft opgezegd en heeft deelgenomen aan de stadscompetitie.
E-mail adresMax. 1 jaar na beëindiging lidmaatschapVoor communicatie via e-mail, indien lid is verhuisd en tenue (nog) niet is ingeleverd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Volleybal Vereniging Oosterboer deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Volleybal Vereniging Oosterboer blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Volleybal Vereniging Oosterboer jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Jouw gegevens worden gedeeld met de Stichting Stadsvolleybal Meppel (SVM) indien je deelneemt aan de stadscompetitie in Meppel. Het betreft hier dan je naam (voor- en achternaam) bij de team samenstelling en voor de spelerskaarten. Bij deelname aan de stadscompetitie is de deelnemer zelf verantwoordelijk om een foto aan te leveren voor de spelerskaart. VVO speelt hier geen rol in.

Delen van foto’s

Volleybal Vereniging Oosterboer organiseert gedurende het seizoen toernooien en feestjes. Voor promotie doeleinden op website en Facebook en verspreiding onder leden kunnen foto’s gemaakt worden. Hiervoor wordt dezelfde procedure gehanteerd, zie kopje Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen, als voor je persoonsgegevens. Wil je dat bepaalde foto’s niet gedeeld worden neem dan contact op met oosterboervv@gmail.com.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Volleybal Vereniging Oosterboer gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Volleybal Vereniging Oosterboer en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar oosterboervv@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Volleybal Vereniging Oosterboer wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Volleybal Vereniging Oosterboer neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via oosterboervv@gmail.com.